INSTANT STEEL

Λογισμικό στατικής, φασματικής και δυναμικής ανάλυσης και διαστασιολόγησης σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 για μεταλλικές κατασκευές.

Το INSTANT steel είναι μία αξιόπιστη και αποτελεσματική εφαρμογή τεχνικού λογισμικού για την μελέτη οποιασδήποτε μεταλλικής κατασκευής που μπορεί να προσομειωθεί με ραβδωτά στοιχεία όπως:

 • Βιομηχανικά κτίρια
 • Πυλώνες
 • Δικτυώματα
 • Ικριώματα
 • Πολυώροφα μεταλλικά
 • Γέφυρες
 • Στέγαστρα
 • Σκάλες

Επιλύει και διαστασιολογεί σχεδόν όλους τους τύπους των διατομών που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες μεταλλικές κατασκευές, ακόμα και ειδικές κατηγορίες όπως:

 • Διατομές ψυχρής έλασης
 • Διατομές μεταβλητού ύψους
 • Σύνθετες διατομές
 • Κυψελωτές διατομές

Διαθέτει ένα πλήρες περιβάλλον διαστασιολόγησης μελών αλλά και μεταλλικών συνδέσεων (EC3 Connections).

Περισσότερα από 500 τεχνικά γραφεία και κατασκευαστές έχουν επιλέξει το INSTANT steel για την ευελιξία στην εισαγωγή δεδομένων, την ακρίβεια στην προσομείωση του μοντέλου της κατασκευής, την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και την πληρότητα της εφαρμογής των Ευρωκωδίκων.

Αναπτύσεται και διατίθεται από την Conception Consulting Engineering Solutions (CCES). Είναι η πρώτη εφαρμογή λογισμικού για μεταλλικές κατασκευές στην Ελλάδα η οποία ενσωμάτωσε τον Ευρωκώδικα 3 και αναγνωρίζεται ως ένα πρόγραμμα αναφοράς για μελέτη και διαστασιολόγηση μεταλλικών κατασκευών.

Διατίθεται στην Ευρωπαϊκή αγορά από το 1995 και έχει χρησιμοποιηθεί σε χιλιάδες μελέτες μεταλλικών έργων. Αναβαθμίζεται διαρκώς με νέες δυνατότητες, ώστε να απαντάει στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των μελετών για μεταλλικές κατασκευές.

Περιβάλλον εργασίας:

 • Απλοποιημένο γραφικό περιβάλλον για ταχύτητα στην εισαγωγή δεδομένων
 • Αλλαγή μονάδων μεγεθών σε οποιοδήποτε φάση του προγράμματος
 • Ακύρωση / Επανάληψη ενεργειών (Undo / Redo)
 • Παραμετρική μοντελοποίηση κατασκευής με πρωτοποριακά εργαλεία
 • Υποστηριζόμενες γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ρουμάνικα

Φορτία και Μάζες:

 • Στατικά φορτία: ίδιο βάρος, κατανεμημένα ή συγκεντρωμένα σε ράβδους, επικόμβια, θερμοκρασιακά, μετατοπίσεις στηρίξεων, αυτόματα φορτία χιονιού και ανέμου
 • Μάζες επικόμβιες, κατανεμημένες, ή συγκεντρωμένες σε ράβδους
 • Αυτόματη παραγωγή μαζών και συνδυασμών φορτίσεων
 • Δυνατότητα δημιουργίας συνδυασμών χρήστη
 • Δυναμικά φορτία: ιστορικό φόρτισης, αρμονικό φορτίο, επιταχυνσιογράφημα

Αποτελέσματα και Αναφορές:

 • Γραφική και αριθμητική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης (ιδιομορφές, διαγράμματα εντατικών μεγεθών του φορέα και των μελών, μετακινήσεις, αντιδράσεις)
 • Αυτοματοποιημένη παραγωγή αναφορών δεδομένων και αποτελεσμάτων (τεύχος μελέτης)
 • Αυτόματη παραγωγή αρχείου DOC (Απαιτείται εγκατάσταση του Microsoft Word)
 • Παραγωγή αναλυτικών και περιληπτικών αναφορών αποτελεσμάτων
 • Έλεγχος μεταθετότητας
 • Αυτόματη τοποθέτηση εικόνων μοντέλου στο τεύχος

Διαστασιολόγηση Συνδέσεων (Ευρωκώδικας 3):

 • Γραφική επιλογή των συνδέσεων από το νηματικό μοντέλο της κατασκευής
 • Σχεδιασμός λεπτομερειών της σύνδεσης στην οθόνη υπό κλίμακα και παραγωγή αρχείου DXF
 • 25 βασικοί τύποι – πάνω από 120 διαφορετικές διαμορφώσεις
 • Αναλυτική και περιληπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ανά σύνδεση και φόρτιση
 • Αυτόματη παραγωγή κειμένου σε μορφή Word, με παραπομπές στον Ευρωκώδικα 3
 • Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας, ανεξάρτητα από εργασία INSTANT steel
 • Έλεγχοι γεωμετρικών δεδομένων των συνδέσεων
 • Πλήθος ενισχύσεων κόμβων

Σημείωση : Υπάρχει διαθέσιμο και ως ανεξάρτητο προϊόν EC3 Connections.

Δεδομένα Κατασκευής:

 • Επακριβής ορισμός ραβδωτού μοντέλου της μεταλλικής κατασκευής
 • Δυνατότητα δημιουργίας βιβλιοθήκης παραμετροποιημένων κατασκευών στις 2 διαστάσεις
 • Ευέλικτα εργαλεία για τον ορισμό κατασκευών στις 3 διαστάσεις
 • Σύνθεση κατασκευής από 3Δ γεννήτριες μοντέλων
 • Έλεγχοι πληρότητας δεδομένων του μοντέλου
 • Πολλαπλές δυνατότητες ομαδοποίησης και επιλογής οντοτήτων
 • Εισαγωγή μοντέλου από αρχείο DXF
 • Εξαγωγή σχεδίου κατασκευής σε DXF
 • Πλήρεις βιβλιοθήκες διατομών εμπορίου (μορφοσιδήρου και ψυχρής έλασης)
 • Συγκολλητές διατομές (μεταβλητές και μη), κυψελωτές και σύνθετες διατομές
 • Ορισμός κεκλιμένων στηρίξεων και κατασκευαστικών εκκεντροτήτων
 • Διαφραγματική λειτουργία, ορισμός τοιχείων και πυρήνων
 • Ελατηριακές σταθερές σε όλες τις στηρίξεις – συνδέσεις σε οποιοδήποτε βαθμό ελευθερίας
 • Υλικά: χάλυβας, σκυρόδεμα, ξύλο και αλουμίνιο αλλά και οριζόμενα από τον χρήστη

Διαστασιολόγηση Μελών (Ευρωκώδικας 3):

 • Αυτόματος έλεγχος διατομής για όλα τα μέλη της κατασκευής
 • Χρωματική επισήμανση στο μοντέλο των διατομών που αστοχούν
 • Γραφικός ορισμός περιορισμών μετακινήσεων
 • Αυτόματος υπολογισμός μήκους λυγισμού στις δύο διευθύνσεις
 • Κατάταξη διατομής (καλύπτονται διατομές τάξης 1, 2, 3, 4)
 • Έλεγχος σε τοπικό λυγισμό του κορμού λόγω διάτμησης και έλεγχος αντοχής διατομής σε κάμψη, κάμψη και αξονική, τέμνουσα, κάμψη και τέμνουσα, κάμψη, αξονική και τέμνουσα
 • Έλεγχος σε καμπτικό λυγισμό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό του κατασκευαστικού μέλους
 • Αναλυτική και περιληπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ανά μέλος και φόρτιση
 • Αυτόματη παραγωγή κειμένου σε μορφή DOC, με παραπομπές στον Ευρωκώδικα 3
 • Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας, ανεξάρτητα από εργασία INSTANT steel
 • Αναλυτικός και ακριβής υπολογισμός μήκους λυγισμού σύμφωνα με Παράρτημα Ε του EC3

Διαστασιολόγηση Θεμελίωσης (Ευρωκώδικας 3):

 • Πέδιλο
 • Συνδετήριες δοκοί μεταξύ πεδίλων
 • Πεδιλοδοκός

Περιβάλλον Χρήστη

Αυτοματοποιημένη επίλυση με ενημερωμένες διατομές μελών

Συνδετήριες δοκοί

CHS Εδραση Υποστυλώματος

Εργασία σε 3D

Eπικοινωνήστε μαζί μας

info@cces.gr

Λεωφόρος Μεσογείων 15, Aθήνα, 11526, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες

5 + 1 =